ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

 

Baner3

Szanowni Państwo trwa przyjmowanie zgłoszeń do  XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Patorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika.

Przesłuchania odbędą się również w Korosteniu i Żytomierzu, organizowane przez Korostenską Miejska Radę,  Żytomierski Obwodowy ZPU i ZPU w Korosteniu .

Festiwal odbędzie się w dniach:
20 grudnia 2015 r. – I etap przesłuchania eliminacyjne Festiwalu w Korosteniu;
od 14 do 16 stycznia 2016 r. – II etap przesłuchania finałowe w Będzinie.
17 stycznia 2016 r. /Koncert Galowy/

Festiwal organizuje powołany w tym celu Komitet Organizacyjny.
Kierownictwo Festiwalu tworzą Dyrektor Festiwalu i powołane przez niego Biuro.

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 6 lat.
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.
Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 27 listopada 2015 r. pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną. Karta uczestnictwa powinna zawierać:

solista podaje imię i nazwisko oraz wiek,
zespoły podają:
a) nazwę zespołu
b) rodzaj zespołu ( duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)
c) kategorię wiekową /dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, mieszana, kategoria mieszana/zróżnicowana) i ilość występujących osób,
repertuar /imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu/,
imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,
rejon I etapu Festiwalu wybrany przez wykonawcę,
dokładne określenie potrzeb technicznych
dotychczasowe osiągnięcia,
DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,
stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu XXII MFKiP jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrumenty klawiszowe /fortepian, pianino, keyboard/.
3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.
4. Organizatorzy zapewniają podczas finału Festiwalu noclegi w szkołach /należy mieć własny śpiwór i karimatę/ i jeden gorący posiłek dla Wykonawców z miejscowości oddalonych ponad 250 km. od Będzina

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek /soliści i duety dwóch/ w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.
4.Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
5. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.
6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut /soliści i duety/, 15 minut zespoły, chóry.
7. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem I etapu Festiwalu.
8. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu.
9. Laureaci Grand Prix i I miejsca w poszczególnych kategoriach XXI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek nie mogą wystąpić w XXII edycji Festiwalu ,
10. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
11. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
12. Zdobywca Grand Prix występuje na Koncercie Galowym XXIII edycji Festiwalu (przyjazd na własny koszt).

III. PRZEBIEG FESTIWALU

1. Festiwal składa się z dwóch etapów.
2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne /czytelne prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia!/.
3. Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów) nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii.
4. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Biuro lub współorganizatorów Festiwalu.

 

Etap II: 14-16 stycznia 2016r. przesłuchania finałowe w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie /dzień i godzinę występu ustalają Organizatorzy/

KONCERT GALOWY: niedziela 17 stycznia 2016r. godz. 16.00 Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu – Parafia pw. Nawiedzenia NMP /os. Syberka/ w Będzinie,
zakończenie XXII edycji Festiwalu.

V. REGULAMIN JURY

1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w I etapie Festiwalu w danym rejonie.
2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
3. Oceny członków jury są tajne.
4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
5. Jury przesłuchań I etapu Festiwalu nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji.
6. Po I etapie Festiwalu wyniki z przesłuchań eliminacyjnych będą opublikowane na stronie Festiwalu
7. Jury I etapu Festiwalu w poszczególnych rejonach może przyznać nagrody i wyróżnienia, które nie muszą być jednoznaczne z przejściem do finału Festiwalu.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
• GRAND PRIX FESTIWALU
• trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach,
• nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki
• nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie kolędy lub pastorałki zagranicznej w związku ze Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie
• nagrodę specjalną za najlepszą aranżację nowej kolędy lub pastorałki
• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
3. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.
4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Galowego.
W razie nieobecności Laureata nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt odbiorcy.
Nagrody finansowe organizatorzy będą przekazywali przelewem na wskazane konto.
5. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.
6. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 27 listopada 2015 r. na adres:

FORMULARZ (PDF)

вул.Tеатральна 17/20  кб 110-111

10014    м.  Житомир

тел.//моб +380971998308

e-mail:   zpuzytomierz@mail.ru

http://http://mfkip.pl/

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.