ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

500 plus dla seniora po zmianach. Poznaj wszystkie zasady, by otrzymywać to świadczenie co miesiąc.

Świadczenie 500 plus dla seniora w 2022 roku

Od 2019 roku seniorzy mogą starać się o świadczenie uzupełniające potocznie nazywane 500 plus dla seniora. Przyznanie dodatku zależne jest od ZUS-u, dla którego opinię wydaje lekarz orzecznik. Dodatek 500 plus dla seniora jest uzależniony m.in. od stanu zdrowia seniora, jego dochodów. Trzeba przy tym mieć miejsce zamieszkania w Polsce. Ponadto mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).
Świadczenie 500 plus dla seniora jest wypłacane co miesiąc. Trzeba jednak spełnić kilka warunków i złożyć odpowiedni wniosek.

Komu przysługuje świadczenie 500 plus dla seniora?

Z dodatku 500 plus dla seniora mogą korzystać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, powyżej 75 roku życia i pobierające zasiłek pielęgnacyjny.
Ponieważ świadczenie 500 plus dla seniora skierowane jest do osób niesamodzielnych, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Jeśli jednak takie orzeczenie zostało już kiedyś złożone w ZUS, nie trzeba go ponownie dołączać. Następnie senior jest kierowany na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Sam fakt pobierania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest gwarancją przyznania 500 plus dla seniora.

Jakie jest kryterium dochodowe w programie 500 plus dla seniora?

W marcu 2021 roku pojawił się nowy próg dochodowy dla programu 500 plus dla seniora i wynosi on 1272,08 zł brutto.

W sytuacji, gdy emerytura, renta albo inne świadczenie przekracza tę kwotę, 500 plus dla seniora zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeśli pobieramy emeryturę, rentę lub inne świadczenie, których łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1272,08 zł, a nie przekracza 1772,08 zł brutto, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Świadczenie 500 plus dla seniora wniosek

Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS, KRUS, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

500 plus dla seniora ZUS – kiedy wypłata?

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora przyznawane jest od miesiąca, w którym spełnione zostaną wymagane warunki. Nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Dodatek do emerytury po 65 roku życia (200 plus dla seniora)

Od 2022 roku wypłacany jest nowy dodatek do emerytury po 65 roku życia w wysokości 200 zł dla seniorów – strażaków-ochotników i ratowników górskich. Dodatek ten będzie dożywotni i przyznawany bez względu na wysokość pobieranej emerytury. Co trzy lata będzie on podlegał waloryzacji.

Jakie kryteria muszą być spełnione dla dodatku 200 plus?

O dodatek 200 plus mogą ubiegać się kobiety po ukończeniu 60 roku życia i po 20 latach czynnej służby w OSP oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia i przez co najmniej 25 lat brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, oraz analogicznie kobiety i mężczyźni, którzy brali udział w działaniach ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego.
Warto wiedzieć, że przy obliczeniach okresu czynnego uczestnictwa, zachowanie ciągłości lat w OSP nie będzie konieczne. Dodatek 200 plus ma należeć się tylko tym osobom, które przynajmniej raz w roku brały bądź będą brały udział w akcjach ratowniczych.

Gdzie można złożyć wniosek o 200 plus?

Wniosek o dodatek 200 plus można złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej. Za wypłatę tego świadczenia będzie odpowiadał Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Dodatek osłonowy dla emerytów od 2022 roku

By przeciwdziałać rosnącej inflacji i wysokim cenom, rząd ogłosił wprowadzenie nowego dodatku osłonowego. Wypłacany jest w dwóch ratach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługuje po złożeniu wniosku i spełnieniu kryterium dochodowego. Osoby samotne będą mogły liczyć na pomoc w wysokości 400 zł w skali roku, gospodarstwa domowe składające się z 2 lub 3 osób otrzymają 850 zł, a 4 i 5 osobowe 850 zł. Większe rodziny dostaną 1150 zł w skali roku.
Jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy dla emerytów?

By móc otrzymać to dodatkowe świadczenie konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów dochodowych:

  • dla osób samotnych: dochód mniejszy niż 2100 zł brutto;
  • dla osób posiadających rodzinę: 1500 zł brutto.

Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym i nie podlega egzekucji komorniczej. Składając wniosek do 31 stycznia uwzględniane są dochody z 2020 r. Składając wniosek po raz drugi dochody z 2021 r. Nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o dochodach, informacja ma charakter oświadczenia.

Nie trzeba obliczać swojego dochodu, jeżeli jest opodatkowany podatkiem PIT. To dobra wiadomość dla emerytów i mniej rubryk do wypełnienia we wniosku. Zgodnie z instrukcją Ministerstwa 13. i 14. emerytura, które z założenia nie są wliczane do dochodu, także w tym przypadku nie będą brane pod uwagę przy jego wyznaczaniu.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać na piśmie lub drogą elektroniczną do urzędów gmin właściwych nam ze względu na adres zamieszkania. Świadczenie będzie wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Wiele osób nie zna różnicy pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym. Jakie są ich wysokości, kryteria i organy przyznające i wypłacające świadczenie?
Dodatek pielęgnacyjny dla seniora jest wypłacany przez ZUS, natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca gmina.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: gdy emeryt lub rencista jest całkowicie niezdolny do pracy, lub gdy osoba ukończyła 75 lat.
Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku, po osiągnięciu odpowiedniego wieku ZUS sam rozpoczyna wypłatę dodatku. Dodatek jest także wypłacany przez KRUS. Z kolei osoby całkowicie niezdolne do pracy i egzystencji otrzymują dodatek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny każdego roku jest waloryzowany. Od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie.
O dodatek pielęgnacyjny nie mogą ubiegać się seniorzy, którzy mają już przyznany zasiłek pielęgnacyjny oraz osoby przebywające więcej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dodatek pielęgnacyjny ZUS nie przysługuje także osobom, które pobierają renty socjalne.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 rok życia. Jest to świadczenie, które ma pomóc w częściowym pokryciu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. W 2021 roku kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 215,84 zł miesięcznie.

Wypłata emerytury po zmarłym seniorze – świadczenie niezrealizowane dla wdowca, wdowy

Po śmierci osoby pobierającej emeryturę rodzina może ubiegać się o wypłacenie ostatniej emerytury w postaci świadczenia niezrealizowanego, jeśli pieniądze nie zostały wcześniej wypłacone.
Warto wiedzieć, że wypłata świadczenia niezrealizowanego dotyczy jedynie świadczenia podstawowego – na przykład emerytury lub renty – a nie dotyczy na przykład trzynastej emerytury.

Elwira Gilewicz

https://www.zus.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.