ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

 

MESNARDPo 1992 roku polska gospodarka nie przestawała rosnąć, a poziom dochodów obywateli zbliżał się do poziomu dochodów w zamożnych krajach europejskich. Kryzys wywołany przez COVID-19 osłabił jednak tę dynamikę. Gdy świat zaczyna wychodzić z pandemii, kluczową rolę mają do odegrania rynki finansowe, umożliwiając przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału na inwestycje i innowacje. Rola tych rynków jest zasadnicza nie tylko w okresie wychodzenia z kryzysu, ale także z punktu widzenia szeroko rozumianych wyzwań przyszłości, jakimi są bez wątpienia rewolucja cyfrowa i transformacja ekologiczna.

Siła Polski leży po części w dynamizmie jej rynku kapitałowego. W Polsce znajduje się jeden z największych rynków akcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (54 proc. ogólnej kapitalizacji tych rynków). Jest ona zresztą jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej w pierwszej dziesiątce państw o największej liczbie debiutów giełdowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. W 2018 roku Polska awansowała do kategorii państw rozwiniętych. Podobnie jak na innych zaawansowanych rynkach europejskich, znaczący jest udział inwestorów instytucjonalnych, ponieważ aż 35 proc. kapitalizacji giełdowej jest w ich rękach. Tworząc rynek NewConnect, Polska była również pionierem, jeśli chodzi o dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku kapitałów. Na tym drugim tego typu parkiecie w Europie notowane jest 20 proc. wszystkich małych i średnich europejskich spółek giełdowych! Jeśli zaś chodzi o sposób zarządzania, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaktualizowała w 2021 roku swój kodeks dobrych praktyk, w którym znalazły się zagadnienia z obszaru ESG, m.in. kwestie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Wychodzenie z kryzysu jest okazją do nadania nowego rozwojowego impulsu całemu szeroko pojętemu ekosystemowi biznesowemu. Rozwój rynków finansowych w 2020 roku napawa optymizmem, gdyż udział Polski w obrotach związanych z debiutami na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej stał się bardzo znaczący, a firmy już obecne na giełdzie warszawskiej zaczynają coraz aktywniej poszukiwać finansowania na rynkach kapitałowych. Należy doszukiwać się w tym sygnału żywotności i odporności polskiego rynku akcyjnego. Istniejąca infrastruktura jest doskonałą platformą do wzmacniania rynku finansowego, tak aby stał się bardziej konkurencyjny w skali globalnej i aby mógł dostarczać firmom usługi wpisujące się w najlepsze międzynarodowe praktyki, takie jak Zasady ładu korporacyjnego G20/OCDE.

Rozwój rynków wpisuje się także w integrację europejską. Polska wykonała już w tym kierunku wiele kroków, między innymi poprzez przyjęcie w 2019 roku strategii dla rynków finansowych. W czasie całego procesu nie powinniśmy tracić z oczu głównej funkcji każdego rynku finansowego, którą jest umożliwianie jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, a przez to zwiększanie dobrobytu całego społeczeństwa. Niskoemisyjna gospodarka cyfrowa jest w samym sercu tych wszystkich olbrzymich wyzwań stojących przed rynkami finansowymi, których silny rozwój powinien sprzyjać budowaniu przyszłości coraz bardziej ekologicznej, odpornej na kryzysy i zintegrowanej Europy.

Mathilde MESNARD

BIO: Szefowa Dyrektoriatu ds. Finansowych i Spraw Przedsiębiorstw w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Foto: Instytut Nowych Mediów.

Tekst publikowany równocześnie z polskim miesięcznikiem opinii „Wszystko Co Najważniejsze” w ramach projektu realizowanego z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.