ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Czasopismo „Tęcza Żytomierszczyzny” Nr 1/2010 ukazało się w Żytomierzu w 2010 r., z inicjatywy Zarządu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Czasopismo o podłożu kulturalno-oświatowym powstało w celu zabezpieczenia praw polskiej mniejszości na Ukrainie, polskojęzycznej grupy społecznej Żytomierszczyzny, skierowana do społeczności żytomierskiej polskiego pochodzenia, a także innych grup etnicznych, które mieszkają obok, aby w ten sposób rozwijać braterskie stosunki wśród wielonarodowościowej ludności naszego regionu. Zaświadczenie o rejestracji państwowej mediów drukowanych serii ЖT nr 96/473 P z dnia 24.03.2011 r.

Na Żytomierszczyźnie mieszka najliczniejsze zwarte skupisko Polaków Ukrainy. Dlatego tak ważnym jest dla Związku Polaków informowanie rodaków o wydarzeniach w życiu społeczności polskiej Żytomierszczyzny, działalności polskich organizacji pozarządowych regionu, przybliżanie osiągnięć kultury polskiej, żeby wspierać i inspirować aktywność członków społeczności polskiej, w tym ŻOZPU, służących budowie prestiżu i pozycji, pozwalających na skuteczny udział w promocji spraw polskich na wszelkich płaszczyznach wizerunku (politycznej, przedsiębiorców współpracujących z Polską, kulturowej, naukowej, gospodarczej, turystycznej, sportowej, medialnej etc.); kultywowanie polskości. Ważnym aspektem jest informowanie o aktualnej sytuacji podczas działań wojennych.  

Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej oraz jest rozpowszechniane w kościołach, szkołach, jest wysyłane do polskich organizacji.

Czasopismo w wersji elektronicznej w otwartym dostąpię na stronie Internetowej https://zozpu.org/czasopismo/ co daje możliwość większego dotarcia do młodych osób oraz innych krajów.

Czasopismo uzyskało popularność wśród Polaków i mieszańców Żytomierza, Winnickiego Okręgu Konsularnego, w Polsce, Ameryce, Anglii, Szwecji oraz in.

W czasie wojny dla redakcji został zakupiony sprzęt: Stacja zasilająca Eco Flow Delta i Panel Fotowoltaiczny, co umożliwia działalność redakcji podczas ograniczenia dostępu do prądu.

Sprzęt finansowane w ramach projektu „Doposażenie redakcji na wschodzie” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Pomocy Polonii i Polakom za Granica 2022.

Redaktor naczelna Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.