ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału  w konkursie „ODKRYWAMY ŚLADY POLSKOŚCI”

Akademicki Klub Biznesu we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego organizuje Konkurs pt. Odkrywamy ślady Polskości (zwany dalej Konkursem).

Celem Konkursu jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski;
 2. Zwiększenie świadomości wśród młodzieży polonijnej na tematy historii Polski;
 3. Rozwijanie zdolności do samodzielnego poszukiwania informacji, weryfikacji wiarygodności źródeł oraz przetwarzania informacji;
 4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Zasady uczestnictwa 

 1. Olimpiada skierowana jest do młodzieży polonijnej w wieku 15-22 lata z terenu Białorusi i Ukrainy.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zespoły 2-osobowe.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są do przesłania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego na adres mailowy: edukacja.innowacja.rozwoj@gmail.com do dnia 17.05.2021 roku.

Sposób przeprowadzenia Konkursu 

 1. Konkurs składa się z kilku etapów:

▪ Etap I – przydzielenie zespołów 2 osobowych do mentorów (pracowników naukowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji)

▪ Etap II – rozpoczęcie prac nad stworzeniem filmu (mikronarracji), prezentującej postać, miejsce, wydarzenie związane z historią Polski

▪ Etap III – ocena filmów przez Komisję Konkursową

 1. Wszelkich szczegółowych informacji oraz wyjaśnień w sprawach Olimpiady udziela Przewodniczący lub członkowie Komitetu Organizacyjnego. Pytania bądź wątpliwości należy kierować na adres mailowy: edukacja.innowacja.rozwoj@gmail.com
 1. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
 • Etap I – przydzielenie zespołów do mentorów nastąpi do 24 maja 2021 roku
 • Etap II – praca nad stworzeniem filmu trwać będzie od 25 maja do 30 czerwca 2021 roku
 • Etap III – Komisja Konkursowa oceni filmy i rozstrzygnie Konkurs do dnia 10 lipca 2021 roku.

Nagrody

 1. Dla zwycięskich Zespołów przewidziano w ramach Konkursu następujące nagrody:

▪ Za zajęcie 1 miejsca nagroda w wysokości 2 000,00 zł (w formie bonu zakupowego)

▪ Za zajęcie 2 miejsca nagroda w wysokości 1 500,00 zł (w formie bonu zakupowego)

▪ Za zajęcie 2 miejsca nagroda w wysokości 1 000,00 zł (w formie bonu zakupowego)

▪ Za zajęcie 4 miejsca nagroda w wysokości 500,00 zł (w formie bonu zakupowego)

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję konkursową są ostateczne.
 2. Przystąpienie do Olimpiady jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika Konkursu lub wręczenie nagrody.

Projekt uzyskał dofinansowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS

KONKURS - PLAKAT-1 REGULAMIN KONKURSU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS-1

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.