ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 18 z dnia 29 marca 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie (dalej „Program”).W ramach niniejszego naboru możliwe jest złożenie wniosku o jedno z następujących stypendiów:- stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;- stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;- stypendium Ministra Zdrowia.Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w zakresie wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Ministra Zdrowia przeprowadza wyłącznie nabór wniosków i weryfikację formalną wniosków oraz przyjmuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną oraz rozstrzygnięcia naboru w odniesieniu do wniosków o stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosków o stypendia Ministra Zdrowia podejmują ww. Ministrowie.Szczegółowe zasady związane z rozstrzygnięciem naboru, przyznaniem środków finansowych oraz realizacją stypendium ustanawiają odpowiednio Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia.Wnioskodawców ubiegających się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub o stypendium Ministra Zdrowia nie obowiązują zapisy Regulaminu w części III, punkty 6-7, części IV, V, VI i X.Zasady rekrutacji Ministra Zdrowia obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod następującym linkiem:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskimZasady Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców]

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wnioskuNabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 15 lipca 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)
Sposób złożenia wnioskuWyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//
Język, w którym należy sporządzić wniosekWniosek należy wypełnić w języku polskim
Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca1   

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym, w języku polskim oraz uczestnictwo w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce.Wnioskodawca wybiera jedną ze ścieżek kształcenia w Programie:1.kurs przygotowawczy oraz studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;2.studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.Kurs przygotowawczy poprzedzający studia w Polsce trwa jeden rok akademicki, a jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów.Ścieżka bez kursu przygotowawczego przeznaczona jest wyłącznie dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim[1]. O wyborze ścieżki kształcenia Wnioskodawca decyduje na etapie składania wniosku do Programu, a decyzja jest wiążąca przez cały okres uczestnictwa w Programie[2].Przed wyborem ścieżki Programu Wnioskodawcy powinni zapoznać się z wymaganiami uczelni dotyczącymi zasad rekrutacji, w tym wymaganiami dotyczącymi znajomości języka polskiego i zasadami prowadzenia ewentualnych egzaminów językowych.W czasie rekrutacji do Programu Wnioskodawcy będą mieli możliwość wykonania za pośrednictwem strony NAWA testu plasującego z języka polskiego.Wnioskodawcy zakwalifikowani na kurs przygotowawczy w ramach Programu realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – obejmuje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych w języku polskim ze stypendium na uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, poza kierunkami filologicznymi tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i filologii polskiej jako obcej.NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni.Osoby, które wybrały ścieżkę „kurs przygotowawczy oraz studia” uczestniczą w rekrutacji na studia w trakcie odbywania kursu, w terminach wskazanych przez wybraną uczelnię.Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obejmuje możliwość podjęcia studiów ze stypendium na kierunkach artystycznych w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z możliwością poprzedzenia ich kursem przygotowawczym.Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadza kwalifikację kandydatów do stypendium, którzy następnie biorą udział w rekrutacji na studia w uczelniach artystycznych. Ostateczną decyzje o przyjęciu kandydata na studia podejmują władze uczelni. Stypendium Ministra Zdrowia – obejmuje możliwość podjęcia i odbywania studiów stacjonarnych w języku polskim, na kierunkach medycznych, w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.Minister Zdrowia przeprowadza kwalifikację na studia w uczelniach przez siebie nadzorowanych. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmują władze uczelni.Przed dokonaniem wyboru ścieżki kształcenia wnioskodawcy będący kandydatami na studia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia zobligowani są do zapoznania się z zasadami rekrutacji Ministra Zdrowia obowiązującymi w roku akademickim 2022/2023 (w szczególności z załącznikiem nr 1 do zasad rekrutacji znajdującym się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim)Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Zdrowia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.Wnioskodawca na etapie składania wniosku w naborze do Programu wybiera uczelnię, na której planuje rozpocząć studia, a co za tym idzie deklaruje ubieganie się odpowiednio o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo stypendium Ministra Zdrowia.Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie internetowej https://study.gov.pl.Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie internetowej: https://studia.gov.pl/wybierz-studia.Zmiana dokonanego wyboru stypendium Dyrektora NAWA albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo stypendium Ministra Zdrowia (na podstawie uczelni wskazanej we wniosku przez Wnioskodawcę) po zakończeniu naboru wniosków nie jest możliwa.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Stypendysty, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może przyznać stypendium Wnioskodawcy, który wcześniej ubiegał się o stypendium Ministra Zdrowia lub stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, osiągnął wynik oceny merytorycznej wymagany dla Stypendystów Dyrektora NAWA oraz podejmie studia w uczelni nadzorowanej przez Ministra Edukacji i Nauki (na zasadach opisanych w niniejszym Ogłoszeniu).

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria (odrębne dla osób bez polskiego obywatelstwa oraz odrębne dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju):Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA, stypendium Ministra Zdrowia albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:1. nie posiadają polskiego obywatelstwa i nie złożyli wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa;2. posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub posiadają dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Lista akceptowanych dokumentów znajduje się w punkcie 2.6 niniejszego Ogłoszenia.  3. planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2022/23 (lub planują kontynowanie studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75[3] lub wyższą z dotychczasowego toku studiów[4]);4. w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej[5] poza Polską[6] albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2020 r.5. nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;6. nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu stypendialnego dla Polonii[7];7. nie pobierały dotąd stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ministra właściwego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);8. nie pobierały dotąd stypendium dla cudzoziemców polskiego pochodzenia przyznanego przez Ministra Zdrowia (ministra właściwego do spraw zdrowia) oraz nie odbywają (lub nie odbywały) kształcenia w Polsce na warunkach finansowych określonych przez tego ministra.1. posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju;2. planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2022/23[8];3. w momencie składania wniosku do Programu są uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej[9]poza Polską albo legitymują się świadectwem maturalnym lub dokumentem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia w Polsce studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2020 r.;4. odbywały pełny cykl kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski;5. nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;6. nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu stypendialnego dla Polonii.Osoby bez polskiego obywatelstwa mogą ubiegać się o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albo stypendium Ministra Zdrowia.Osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju mogą ubiegać się wyłącznie o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (nie mogą ubiegać się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Ministra Zdrowia).

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość StypendiumRealizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2022/2023 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego lub studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólneWnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
Ocena formalnaCelem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla osób fizycznych podejmujących kształcenie.
Ocena merytorycznaCelem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.
Lista wymaganych załączników do wniosku
Do wniosku należy załączyć:Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA, stypendium Ministra Zdrowia albo stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:1. skan strony paszportu[10] z danymi osobowymi Wnioskodawcy, w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości;2. Dokumenty:2.1   skan Karty Polaka, albo:2.2   skan decyzji o przyznaniu Karty Polaka, albo:2.3   skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:2.4   skan dokumentów potwierdzających, że jedno z rodziców Wnioskodawcy jest lub było narodowości polskiej:a. skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcyb. skan świadectwa/aktu urodzenia jego rodzica,  w którym wpisana jest polska narodowość, albo:2.5   skan dokumentów potwierdzających, że jedno z dziadków Wnioskodawcy jest/było narodowości polskiej:a. skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy;b. skan świadectwa/aktu urodzenia jego rodzica;c. skan świadectwa/aktu urodzenia jego dziadka/babci, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:2.6   skan dokumentów potwierdzających, że dwoje pradziadków Wnioskodawcy jest/było narodowości polskiej:a. skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy;b. skan świadectwa/aktu urodzenia jego rodzica;c. skan świadectwa/aktu urodzenia jego dziadka/babci;d. skany świadectw/aktów urodzenia jego dwóch pradziadków, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:2.7   skan opinii o polskim pochodzeniu wydanej przez polską placówkę dyplomatyczną.Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów opisanych w punktach 2.1 – 2.7 (do wyboru dokumenty z wybranego podpunktu).Jeżeli z załączonych dokumentów nie wynika jednoznacznie pokrewieństwo między Wnioskodawcą a jego rodzicami/dziadkami/pradziadkami, należy załączyć dokumenty pomocnicze w celu ustalenia pokrewieństwa. W przypadku gdy nazwisko lub nazwiska rodziców/dziadków/pradziadków różni/-ą się od nazwiska Wnioskodawcy, do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają to pokrewieństwo (lub zmianę nazwiska).3. skan świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan wszystkich stron świadectwa) uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce, zawierającego informację o ocenach z ukończonych przedmiotów oraz uzyskanej średniej ocen[11].Wnioskodawcy, którzy otrzymają świadectwo maturalne/świadectwo ukończenia szkoły średniej z datą po 8 lipca 2022 r. mogą przedłożyć zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen końcowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 wydane przez szkołę, do której uczęszczali. Zaświadczenie musi zawierać:a. imię i nazwisko Wnioskodawcy;b. informację o średniej uzyskanych ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku);c. wykaz wszystkich przedmiotów wraz z ocenami końcowymi z tych przedmiotów uzyskanych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 (na podstawie, którego obliczono średnią arytmetyczną ocen);d. nazwę szkoły wydającej zaświadczenie;e. pieczęć szkoły i podpis osoby wydającej zaświadczenie lub podpis elektroniczny;4. opcjonalnie: skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania na poziomie szkoły podstawowej albo szkoły średniej;5. w przypadku Wnioskodawców[12] studiujących w Polsce na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich: skan, wystawionego przez uczelnię, zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen w dotychczasowym toku studiów tj. zaliczonego przynajmniej jednego semestru studiów, wynoszącą minimum 4,75[13].1. skan strony polskiego paszportu z danymi osobowymi lub polskiego dowodu osobistego;2. skan innego niż polski paszportu  Wnioskodawcy – skan strony paszportu z danymi osobowymi Wnioskodawcy, dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości w przypadku dokumentów wydanych przez państwa Unii Europejskiej;3. skan świadectw ukończenia wszystkich klas w szkole średniej poza granicami Polski lub zaświadczenie ze szkoły średniej o statusie ucznia w danej szkole przez cały okres kształcenia;4. skan świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan wszystkich stron świadectwa) uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce, zawierającego informację o ocenach z ukończonych przedmiotów oraz uzyskanej średniej ocen[14];Wnioskodawcy, którzy otrzymają świadectwo maturalne/świadectwo ukończenia szkoły średniej z datą po 8 lipca 2022 r. mogą przedłożyć zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen końcowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 wydane przez szkołę, do której uczęszczali. Zaświadczenie musi zawierać:a. imię i nazwisko Wnioskodawcy;b. informację o średniej uzyskanych ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku);c. wykaz wszystkich przedmiotów wraz z ocenami końcowymi z tych przedmiotów uzyskanych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 (na podstawie, którego obliczono średnią arytmetyczną ocen);d. nazwę szkoły wydającej zaświadczenie;e. pieczęć szkoły i podpis osoby wydającej zaświadczenie lub podpis elektroniczny;5. opcjonalnie: skan dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania na poziomie szkoły podstawowej albo szkoły średniej[15];W przypadku, gdy dokumenty (załączniki) wystawione są w języku innym niż polski, lub angielski wymagane jest załączenie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, dopuszcza się tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza zwykłego (poświadczone pieczęcią tłumacza) lub wykonane przez nauczyciela języka polskiego (poświadczone pieczęcią szkoły, w której uczy nauczyciel).W przypadku gdy Wnioskodawcą jest, osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, wymagane jest dołączenie skanu podpisanej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia).
Ocena merytoryczna wniosków o stypendia Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Opis kryteriumLiczba punktów Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwaWnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju1.Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym/świadectwie ukończenia szkoły średniej/zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/220 – 1000 – 1002.Dodatkowe punkty za ukończenie szkoły polonijnej/szkoły z polskim językiem nauczania[16]:- na poziomie szkoły podstawowej (5 punktów),- na poziomie szkoły średniej (10 punktów)Punkty nie sumują się.5/105/10Maksymalna liczba punktów:110110
Zasady oceny merytorycznej
Punkty za średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym/świadectwie ukończenia szkoły średniej/zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/22 zostaną przyznane po przeliczeniu średniej w oparciu o poniższy wzór:liczba punktów uzyskana średnia ocen x100/maksymalna średnia ocen w danej skali Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.W przypadku średniej ocen, której nie można przeliczyć zgodnie z powyższym wzorem (np. średniej odwróconej, średniej wyrażonej alfabetycznie, itp.) Zespół Oceniający ustali odrębny sposób przeliczania średniej na punkty.Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest uzyskanie minimum 70 punktów. Wnioskodawcy, którzy uzyskają mniej niż 70 punktów otrzymają negatywną ocenę merytoryczną i nie mogą otrzymać środków finansowych w ramach Programu.Z opisanego wyżej postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są studenci studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich w Polsce prowadzonych w języku polskim, posiadający zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów wynoszącej 4,75 (lub wyższej). Wnioskodawcom tym zostaje przypisana maksymalna liczba punktów (110).Stypendia Dyrektora NAWA są przyznawane w oparciu o wynik oceny merytorycznej wniosków w ramach limitów miejsc dla poszczególnych krajów lub grup krajów, ustalonych przez Zespół Oceniający. Wnioskodawcy są przypisywani do listy danego kraju lub grupy krajów na podstawie obywatelstwa (innego niż polskie).Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone między kraje lub grupy krajów, biorąc pod uwagę w szczególności proporcje poprawnych formalnie wniosków w naborze do liczby Wnioskodawców z danym obywatelstwem. W ramach limitów przypadających na poszczególne kraje, stypendia w Programie zostają przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, redystrybucja zostanie przeprowadzona przez Zespół Oceniający, biorąc pod uwagę w szczególności wyniki oceny merytorycznej Wnioskodawców oraz podział miejsc między krajami.Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia Ministra Zdrowia zostaną przyznane na zasadach określonych przez właściwych Ministrów.Szczegółowe zasady rekrutacji przeprowadzanej przez Ministra Zdrowia w roku akademickim 2022/2023 znajdują się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim .Zasady Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców]

2.7. Budżet projektu

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje:1. comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia,2. zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelniach publicznych.Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki określają Uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji uczelni niepublicznej.Stypendium wypłacane jest w regulaminowym okresie kształcenia przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie przygotowawczym i na studiach. W przypadku gdy studia rozpoczynają się w semestrze letnim lub kończą w semestrze zimowym, stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w tym roku akademickim[17]. W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej rozpoczęte studia, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć w roku akademickim, w którym zostało przyznane stypendium.Stypendium wynosi:1. 1450 zł miesięcznie w trakcie odbywania kursu przygotowawczego[18],2. 1250 zł miesięcznie dla studentów studiów I stopnia oraz studentów pierwszych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;3. 1500 zł miesięcznie dla studentów czwartego, piątego i szóstego roku studiów jednolitych magisterskich.W trakcie kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:1. na pierwszym roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł,2. na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć stypendium o 500 zł.Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem Uczelni, na której kształci się Stypendysta.Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje:comiesięczne stypendium w okresie kształcenia określonym w regulaminie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub w uczelni artystycznej.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców] Stypendium Ministra Zdrowia obejmuje:1.       comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia;zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym lub na studiach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim

2.8. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór (dot. Stypendium Dyrektora NAWA) wynosi ok. 23,7 mln zł, w tym ok. 3,3 mln zł – środki finansowe na stypendia wypłacone w roku 2022, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.9. Informacje dodatkowe – dotyczy stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Informacje na temat składania raportów:1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.2. Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego; w przypadku Stypendystów nie uczestniczących w kursie – po ukończeniu pierwszego roku studiów w ramach Programu. Dla Stypendystów rozpoczynających studia od semestru letniego, pierwszy raport będzie raportem semestralnym.

2.10. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

1. Ogłoszenie wyników Naboru dla wniosków o stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku.2. Ogłoszenie wyników Naboru dla wniosków o stypendium Ministra Zdrowia nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku poprzez ich zmieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-cudzoziemcow-w-jezyku-polskim.3. Ogłoszenie wyników Naboru dla wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kultura/uczniowie-i-studenci [Uczniowie i studenci → Stypendia → Stypendia dla cudzoziemców]

2.11. Źródło finansowania Programu

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Lista uczelni
  2. Wzór oświadczenia – zgody rodziców/a dziecka niepełnoletniego na podjęcie studiów w Polsce;
  3. REGULAMIN PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla os. fizycznych podejmujących kształcenie;

IV. DANE KONTAKTOWE

Koordynator Programu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Biuro Programów dla Studentów

Zespół Programu stypendialnego dla Polonii

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

e-mail: polonia@nawa.gov.pl

telefon: 22 390 35 23, 22 390 35 25, 22 390 35 52, 22 390 35 73

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

telefon: 22 390 35 00

www.nawa.gov.pl

Koordynator Programu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 55 15 786

Koordynator Programu w Ministerstwie Zdrowia e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

telefon: 22 63 49 441

[1] Uczelnia może wymagać znajomości języka polskiego potwierdzonej odpowiednim certyfikatem wskazanym przez uczelnię.

[2] W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Agencja może wyrazić zgodę na zmianę ścieżki kształcenia.

[3] Z wyłączeniem kierunków filologicznych (poza filologią polską i filologią polską jako obcą). oraz z wyłączeniem studentów odbywających kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

[4] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się zaliczenie przynajmniej jednego semestru studiów.

[5] Kształcenie w szkole średniej musi zakończyć się uzyskaniem dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce. Kształcenie musi zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/23.

[6] W odniesieniu do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022 r. w związku działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie, NAWA dopuszcza ukończenie ostatniej klasy szkoły średniej w Polsce w roku szkolnym 2021/22. Potwierdzeniem spełnienia ww. wymogu jest stempel w paszporcie.

[7] Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

[8] Z wyłączeniem kierunków filologicznych (poza filologią polską i filologią polską jako obcą).

[9] Kształcenie w szkole średniej musi zakończyć się uzyskaniem dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie musi zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/23.

[10] Przez paszport należy rozumieć dokument upoważniający do przekraczania granic.

[11] W przypadku braku średniej ocen na przedstawionych dokumentach Zespół Oceniający ustali średnią w oparciu o oceny przedstawione na świadectwie.

[12] Dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej uzyskują osoby, które ukończyły szkołę polonijną lub szkołę z polskim językiem nauczania znajdującą się w bazie danych szkół ORPEG. Baza danych jest dostępna pod adresem: https://www.orpeg.pl/db/web/database/baza-danych-szkol

[13] Nie dotyczy studentów odbywających kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

[14] W przypadku braku średniej ocen na przedstawionych dokumentach Zespół Oceniający ustali średnią w oparciu o oceny przedstawione na świadectwie.

[15] Dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej uzyskują osoby, które ukończyły szkołę polonijną lub szkołę z polskim językiem nauczania znajdującą się w bazie danych szkół ORPEG. Baza danych jest dostępna pod adresem: https://www.orpeg.pl/db/web/database/baza-danych-szkol

[16] Tj. szkoły polonijnej znajdującej się w bazie danych szkół ORPEG. Baza danych jest dostępna pod adresem: https://www.orpeg.pl/db/web/database/baza-danych-szkol.

[17] W odniesieniu do kierunku farmacja, gdzie integralną część programu kształcenia stanowią 6-miesięczne praktyki w aptece liczba stypendiów za semestr obejmujący te praktyki może wynieść 6.

[18] Stypendysta w trakcie odbywania kursu przygotowawczego nie posiada statusu studenta, co uniemożliwia mu skorzystanie z ulg przysługujących studentom, np. w komunikacji miejskiej.

Więcej na: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-i-stopnia/ogloszenie

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.