ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków do Programu im. Bekkera, oferujący stypendia na mobilności międzynarodowe doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich.

Kto może aplikować: program skierowany jest do doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich, którzy chcą zrealizować min. 3-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w uznanym zagranicznym ośrodku badawczym lub akademickim. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki

Ośrodek goszczący: nie wprowadza się ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery

2. pozyskanie materiałów do publikacji naukowej

3. odbycie stażu podoktorskiego

4. w przypadku doktorantów realizacja części kształcenia

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Termin realizacji Programu: projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców i Doktorantów. Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2023 r., a najpóźniej 1 października 2023 r.

Stypendium: koszty utrzymania w wysokości 9000 zł (doktoranci) /12000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 6000 zł (doktoranci) /8 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym + jednorazowy dodatek mobilnościowy na pokrycie kosztów podróży.

Forma składania wniosków: wniosek składany jest indywidualnie przez doktoranta bądź naukowca w systemie zgłoszeniowym NAWA (po uprzednim zalogowaniu się): https://programs.nawa.gov.pl/login <https://programs.nawa.gov.pl/login

Kopię wypełnionego wniosku w wersji pdf należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (GG-203) lub przesłać mailowo na dwz@kul.pl.

Termin naboru: nabór wniosków w Programie jest prowadzony do 10 maja 2022 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie o naborze, regulamin, szczegółowy wykaz wymagań wobec kandydata: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera <https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera>

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy uprzejmie o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą: dwz@kul.pl

Więcej na www.kul.pl/dwz

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.