ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

REKRUTACJA NA STUDIA W POLSCE ZE STYPENDIUM RZĄDU RP

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia wyższe w Polsce
od roku akademickiego 2016/2017 ze stypendium Rządu RP.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami załączonymi do niniejszego ogłoszenia.

Osoby z Winnickiego Okręgu Konsularnego powinny składać dokumenty osobiście
w naszym konsulacie po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu:
tel. (+380) 432 507 411

tel. (+380) 432 507 412

tel. (+380) 432 507 413

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy wybrać tonowo opcję językową,

a następnie należy wybrać „4” oraz numer wewnętrzny „415”.

Zapisy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-16:00

Termin składania dokumentów
na studia I stopnia i jednolite magisterskie upływa 15 kwietnia 2016 r.,
na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe i doktoranckie) 15 lipca 2016 r.

Prosimy o przygotowanie następującego kompletu dokumentów
(dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie):

Lp. Nazwa dokumentu Oryginał Kopia Tłumaczenie
1. Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce
(w załączeniu)
2 1
Karta Polaka do wglądu 2
Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (jeśli nie ma Karty Polaka) do wglądu 2 2
Świadectwo urodzenia (w przypadku osób, które przed
1 października 2015  nie ukończą 18 lat)
do wglądu 2 2
Wykaz ocen za ostatni semestr dla uczniów klas maturalnych 1 1
Atestat opatrzony apostille (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w momencie składania dokumentów) do wglądu 2 2
Zaświadczenie wystawione przez kuratorium oświaty zawierające klauzulę stwierdzające prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju zamieszkania (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w momencie składania dokumentów) 1 1 2
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów – forma 086-o (nie wystarczy zaświadczenie lekarskie na wyjazd turystyczny za granicę) 1 1 2
Paszport zagraniczny do wglądu 2
Paszport obywatela Ukrainy (tzw. wewnętrzny) do wglądu 2 2
Próbki prac lub nośniki z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce powinny być dostarczone do końca maja br.) 2
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji

(w przypadku osób, które przed 1 października 2016  nie ukończą 18 lat podpisy powinni złożyć obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni (w załączeniu)

2
Ewentualnie dołączyć inne dokumenty (opinie, certyfikaty, dyplomy) 1 1 1

UWAGA!!! Kwestionariusz należy wypełnić rzetelnie!

Przy składaniu dokumentów może być tłumaczenie własne (poprawne!), po pozytywnym zdaniu egzaminów należy dostarczyć do konsulatu tłumaczenia dokonane przez tłumacza i poświadczone u notariusza bądź prezesa polskiej organizacji.

kwestionariusz

oświadczenie

zasady, tryb i zakres rekrutacji 2016/2017

zasady, tryb i zakres rekrutacji na studia medyczne w Polsce 2016/2017

 https://www.msz.gov.pl/pl/p/

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.