ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

REKRUTACJA NA STUDIA W POLSCE ZE STYPENDIUM RZĄDU RP

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia wyższe w Polsce
od roku akademickiego 2015/2016 ze stypendium Rządu RP.

Osoby z Winnickiego Okręgu Konsularnego mogą składać dokumenty osobiście w  konsulacie po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu: (0432) 507-412.

Termin składania dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie
upływa z dn. 17 kwietnia 2015 r. ,
natomiast na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe i doktoranckie) z dn. 17 lipca 2015 r.

Prosimy o przygotowanie następującego kompletu dokumentów

(dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie):

Lp. Nazwa dokumentu Oryginał Kopia Tłumaczenie
Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce
(w załączeniu)
2 1
Karta Polaka do wglądu 2
Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (jeśli nie ma Karty Polaka) do wglądu 2 2
Świadectwo urodzenia (w przypadku osób, które przed
1 października 2015  nie ukończą 18 lat)
do wglądu 2 2
Wykaz ocen za ostatni semestr dla uczniów klas maturalnych 1 1
Atestat opatrzony apostille (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w momencie składania dokumentów) do wglądu 2 2
Zaświadczenie wystawione przez kuratorium oświaty zawierające klauzulę stwierdzające prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju zamieszkania (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w momencie składania dokumentów)  

1

 

1

 

2

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów – forma 086-o (nie wystarczy zaświadczenie lekarskie na wyjazd turystyczny za granicę)  

1

 

1

 

2

Paszport zagraniczny do wglądu 2
Paszport obywatela Ukrainy (tzw. wewnętrzny) do wglądu 2 2
Próbki prac lub nośniki z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce powinny być dostarczone do końca maja br.)  

 

2

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji

(w przypadku osób, które przed 1 października 2015  nie ukończą 18 lat podpisy powinni złożyć obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni (w załączeniu)

 

2

 

 

Ewentualnie dołączyć inne dokumenty (opinie, certyfikaty, dyplomy) 1 1 1

UWAGA!!! Kwestionariusz należy wypełnić rzetelnie!

Przy składaniu dokumentów może być tłumaczenie własne (poprawne!), po pozytywnym zdaniu egzaminów należy dostarczyć do konsulatu tłumaczenia dokonane przez tłumacza i poświadczone u notariusza bądź prezesa polskiej organizacji.

kwestionariusz

wykaz przedmiotów

tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

podstawowe informacje

informacja o zasadach wypłacania stypendium

oświadczenie

zasady tryb i zakres rekrutacji


Więcej informacji na:

http://winnica.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/studia_i_programy_stypendialne/stypendia/

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami załączonymi do niniejszego ogłoszenia.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.