ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Konsulat Generalny RP w Winnicy uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia wyższe w Polsce od roku akademickiego 2017/2018 ze stypendium Rządu RP.

DSC_3167

REKRUTACJA NA STUDIA W POLSCE ZE STYPENDIUM RZĄDU RP

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia wyższe w Polsce od roku akademickiego 2017/2018 ze stypendium Rządu RP.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami załączonymi do niniejszego ogłoszenia.

Osoby z Winnickiego Okręgu Konsularnego prosimy o zapisywanie się na złożenie kompletu dokumentów osobiście w godz. 12:00 – 14:00 pod numerem telefonu: tel. (+380) 432 507 411, tel. (+380) 432 507 412, tel. (+380) 432 507 413

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy wybrać tonowo opcję językową,

a następnie należy wybrać „4” oraz numer wewnętrzny „415”.

lub e-mailowo: julia.kaszczuk@msz.gov.pl (treści e-maila należy podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu)

Termin składania dokumentów na studia I stopnia i jednolite magisterskie upływa 14 kwietnia 2017 r.,na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe i doktoranckie) 20 lipca 2017 r.

Prosimy o przygotowanie następującego kompletu dokumentów (dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie):

 

Lp. Nazwa dokumentu Oryginał Kopia Tłumaczenie
1. Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce
(w załączeniu)
2 1
2. Karta Polaka do wglądu 2
Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie (jeśli nie ma Karty Polaka) do wglądu 2 2
3. Świadectwo urodzenia (w przypadku osób, które przed
1 października 2017 r. nie ukończą 18 lat)
do wglądu 2 2
4. Wykaz ocen za ostatni semestr
dla uczniów klas maturalnych
1 1
5. Atestat opatrzony apostille (dla kandydatów,
którzy ukończyli szkołę średnią
w momencie składania dokumentów)
do wglądu 2 2
6. Zaświadczenie wystawione przez kuratorium oświaty zawierające klauzulę stwierdzające prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju zamieszkania (dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w momencie składania dokumentów)  

1

 

1

 

2

7. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów – forma 086-o (nie wystarczy zaświadczenie lekarskie na wyjazd turystyczny za granicę)  

1

 

1

 

2

8. Paszport zagraniczny do wglądu 2
9. Paszport obywatela Ukrainy (tzw. wewnętrzny) do wglądu 2 2
10. Próbki prac lub nośniki z nagraniami – w przypadku kandydatów na studia artystyczne (do uczelni w Polsce powinny być dostarczone do końca maja br.)  

 

2

 

11. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji (w przypadku osób, które przed 1 października 2017 r.nie ukończą 18 lat podpisy powinni złożyć obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni (w załączeniu)  

2

 

 

12. Dodatkowe dokumenty (opinie, certyfikaty, dyplomy) 1 1 1

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne)

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady i tryb rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

Zał. 5: Oświadczenie  

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.