ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Konkurs stypendialny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”

 

Uprzejmie informujemy, iż wnioski stypendialne należy złożyć w sekretariacie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub przesłać pocztą na adres:

 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

z dopiskiem: Komisja Stypendialna

 

w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2013 r. (obowiązuje data wpływu).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie stypendialnym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

WAŻNE!

 

Zanim włożysz wniosek do koperty sprawdź:

 

 • czy wypełniłeś wszystkie strony wniosku ( łącznie z raportem – strona 4)
 • czy podpisałeś wszystkie oświadczenia  ( strona 3 wniosku)
 • czy załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty
 • czy nie minął termin składania wniosków

 

ponieważ wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Regulamin stypendialny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
 2. Wniosek stypendialny (pobierz PDFpobierz WORD).

 

 

Regulamin stypendialny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

określający zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów

ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”

 

1. Beneficjenci pomocy stypendialnej

 

1.1. Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich), którzy:

 

 • posiadają Kartę Polaka
 • nie pobierają stypendiów z innych źródeł na terenie RP
 • zamieszkują na terenie RP nie dłużej niż 6 lat
 • wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce
 • są zaangażowani w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, a także w działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

1.2. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają osoby, które są absolwentami polskich szkół średnich poza granicami Polski.

 

1.3. Stypendium może zostać przyznane też studentom roku zerowego w przypadku, gdy student taki wykaże się średnią z matury nie niższą niż 70% możliwej maksymalnej średniej
oraz pozytywną opinią organizacji polonijnej.

 

2. Tryb ubiegania się o pomoc stypendialną

 

2.1. Komisja Stypendialna Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ustala
i podaje do publicznej wiadomości na stronie www.wspolnotapolska.org.pl, terminy składania wniosków stypendialnych na dany semestr roku akademickiego oraz wysokość świadczenia stypendialnego.

 

2.2. W celu uzyskania stypendium, o którym mowa w pkt.1 osoba ubiegająca się składa następujące dokumenty:

 

 1. kompletny wniosek stypendialny – dostępny na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (www.wspolnotapolska.org.pl)
 2. życiorys wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stypendium
 3. kopię paszportu
 4. kopię Karty Polaka
 5. kopie uzyskanych świadectw, dyplomów:
 6. kopię świadectwa maturalnego wraz ze średnią (dotyczy studentów zerowego i pierwszego roku)
 7. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy studentów II stopnia –
  studiów  magisterskich)
 8. kopię dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia (dotyczy studentów III stopnia  –    studiów doktoranckich).
 9. kopię opinii o postępach w nauce w pierwszym semestrze wystawioną przez opiekuna roku lub inną osobę upoważnioną (dotyczy osób na roku zerowym, które składają wniosek na kolejny semestr)
 10. opinię o aktywności polonijnej, społecznej
 11. zaświadczenie o dochodach rodziców za okres minimum 3 miesięcy
 12. świadectwo ukończenia polskiej szkoły średniej poza granicami Polski, jeżeli wnioskodawca jest absolwentem takiej szkoły (dotyczy studentów roku pierwszego).

 

2.3. W przypadku przedłużania stypendium,  trzeba złożyć wniosek, zwierający:

 

 1. dane osobowe studenta/doktoranta.
 2. aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta/doktoranta, z informacją o uzyskanej w ostatnim semestrze średniej (co najmniej 3,5) oraz pobieraniu świadczeń stypendialnych.
 3. raport lub opinię o działalności polonijnej/społecznej studenta/doktoranta, potwierdzony przez odpowiednie organizacje  lub instytucje.
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu Stypendialnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium z innych programów stypendialnych na terenie RP.

 

2.4. Dokumentację, o której mowa w pkt. 2.2 i 2.3 składa się osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub przesyła pocztą na adres:

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00 – 322 Warszawa

 

3. Zasady przyznawania pomocy stypendialnej

 

3.1. Oceny wniosków dokonuje Komisja Stypendialna Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
na podstawie analizy dokumentów wymienionych  w pkt. 2. Skład Komisji ustala Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

3.2. W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę średnią ocen, zaangażowanie
w pracę na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, w tym w polonijnych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i parafiach, a także na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wyniki w nauce oraz sytuację materialną. Pod uwagę brana będzie także inna działalność, np. w jednostkach naukowych i wydawnictwach naukowych (potwierdzona zaświadczeniem).

 

3.3. Każdy z członków Komisji Stypendialnej dokonuje indywidualnej oceny wniosków stypendialnych. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków decyduje średnia ocen wszystkich członków Komisji.

 

3.4. Stypendia będą przyznawane kandydatom, którzy uzyskają najwyższą ocenę Komisji Stypendialnej, bowiem mają one charakter wyróżnień i stanowią formę wsparcia i motywacji
dla studentów/doktorantów.

 

3.5. Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych, podanych przez kandydata we wniosku, celem ich weryfikacji.

 

4. Decyzje negatywne Komisji Stypendialnej

 

4.1. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a aplikanci nie będą uwzględniani przy rekrutacji na szkolenia oraz inne przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

4.2. Osoby powtarzające rok nie mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe.

 

4.3. W przypadku nieprzyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

4.4. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.

 

5. Wypłata pomocy stypendialnej

 

5.1. Stypendia przyznawane są na okres 1 semestru.

 

5.2. Decyzja Komisji Stypendialnej Zarządu Krajowego dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Stowarzyszenia (www.wspolnotapolska.org.pl) w formie imiennej listy stypendystów.

 

5.3. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zawiera ze studentami, którym przyznano stypendium, stosowne umowy dotyczące finansowania stypendium oraz obowiązków wynikających z pobierania stypendium, o których mowa w pkt. 6.

 

5.4. Wypłata stypendiów jest dokonywana raz w semestrze, po podpisaniu wyżej wymienionej umowy, na wskazane przez stypendystę konto bankowe lub w przypadkach indywidualnych
w kasie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

6.  Obowiązki stypendysty

 

6.1. Stypendysta w trakcie otrzymywania stypendium zobowiązany jest wobec Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do informowania o faktach mających wpływ na tok studiów, ubiegania się o zgodę na przerwanie studiów, zmianę uczelni czy kierunku studiów oraz podjęcie dodatkowych studiów.

 

6.2. Stypendysta jest zobowiązany do ukończenia studiów w terminie i przesłania
do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” potwierdzonej kopii dyplomu.

 

6.3. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych
oraz wizerunku w celach promocyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

6.4. Stypendysta jest zobowiązany do udziału w obozie szkoleniowym organizowanym
dla stypendystów przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

6.5. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zastrzega możliwość zaangażowania stypendystów          do realizacji zadań statutowych.

 

6.6. Podsumowanie akcji stypendialnej oraz wręczenie stypendystom decyzji Komisji stypendialnej odbywać się będzie podczas „Gali Stypendialnej”. Uczestnictwo w Gali jest obowiązkowe. Informacja o terminie Gali będzie opublikowana na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (www.wspólnotapolska.org.pl).

7.  Rozwiązanie umowy ze stypendystą

Wycofanie pomocy finansowej, o której mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu może nastąpić w następujących przypadkach:

 1. niewywiązania się studenta/doktoranta z któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w pkt. 6 .
 2. rezygnacji z nauki w okresie przyznawania stypendium.
 3. złożenia nieprawdziwych informacji dotyczących uzyskiwanych świadczeń stypendialnych, toku studiów, sytuacji materialnej.

8. Stypendia dla studentów uczelni w Małopolsce

Warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób posiadających Kartę Polaka w ramach zadania „Stypendia dla studentów w Małopolsce”, realizowanego przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Małopolskiego, wykazane są w Regulaminie udzielania pomocy stypendialnej studentom przez Komisję Stypendialną przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Regulamin Komisji Stypendialnej przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” stanowi odrębny załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja Stypendialna Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

9.3. Komisja Stypendialna Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zastrzega sobie prawo do odstępstw od wykazanych w niniejszym  Regulaminie wymagań w uzasadnionych przypadkach.

SWP

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.