ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

– Fundację Wolność i Demokracja

– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”

– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych od 24.02.2022 roku – przekraczając granicę Ukrainy z Rumunią, Mołdawią, Słowacją, Węgrami, Polską

Z pomocy mogą skorzystać:

 •  Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie)
 • Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie)
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

 1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:

tel.: +48 506 782 789

tel.: +48 519 023 817

tel.: +48 518 254 853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

 • Działalność  punktów pomocowo-konsultacyjnych, które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Punkty pomocowo-konsultacyjne istnieją w:

 • Warszawie:

– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja, t

el.: +48 506 782 789+48 519 023 817,  +48 518 254 853,
e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:

 • przekazanie zapomóg finansowych (1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
 • organizację bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych
 • dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
 • dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.

Więcej informacji o tym na jaką dodatkową pomoc mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy znajdziesz tu: https://wid.org.pl/na-jaka-pomoc-moga-liczyc-uchodzcy-z-ukrainy/  oraz pod wyżej wskazanymi numerami telefonów i mailem. 

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

Zainteresowani  mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem biur w całej Polsce:

 •  Warszawa – ul. Krakowskie Przedmieście 64 –  punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – tel. +48 539537550, e-mail: ukraina@swp.org.pl
 • Częstochowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48608046929, e-mail: bacirp@interia.pl, aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
  • Katowicach – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
   +48 501459655, e-mail: alicebk@wp.eu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
  • Krakowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
   +48 502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl, ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
  • Poznaniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
   +48 508113512, e-mail: poznan@swp.org.pl, ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
  • Olsztynie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
   +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
  • Toruniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
   +48 600247 079, e-mail: torun@swp.org.pl , ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń

Formularz A wypełnia wyłącznie osoba, która jest posiadaczem Karty Polaka i przyjechała do RP (przekroczyła granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. Wniosek obejmuje posiadacza Karty Polaka i członków jego rodziny, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Formularz B  wypełnia osoba, która przyjechała do RP (przekroczyła granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. i jest członkiem najbliższej rodziny posiadacza Karty Polaka (posiadacz KP np. pozostał w Ukrainie bądź jest w Polsce, bo przyjechał wcześniej przed wybuchem wojny a rodzina dołączyła do niego). Wniosek obejmuje członków rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Formularz C wypełnia osoba, która posiadała Kartę Polaka, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub nabycia polskiego obywatelstwa. Wniosek może obejmować członków najbliższej rodziny wnioskodawcy: współmałżonek, wstępni, zstępni, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

lub

jest obywatelem polskim posiadającym stałe miejsce zamieszkanie na Ukrainie (zameldowanie). Wniosek może obejmować członków najbliższej rodziny wnioskodawcy: współmałżonek, wstępni, zstępni, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Formularza D wypełnia osoba, która przyjechała do RP (przekroczyła granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. oraz posiada decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia. Wniosek może obejmować członków najbliższej rodziny wnioskodawcy: współmałżonek, wstępni, zstępni, którzy przyjechali do RP (przekroczyli granicę) nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Ze wszystkich form pomocy (zapomogapomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.