ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo trwa przyjmowanie zgłoszeń do  XXI edycji Festiwalu Kolęd i Patorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika.

Przesłuchania odbędą się również w Korosteniu i Żytomierzu, organizowane przez Żytomierski Obwodowy ZPU i ZPU w Korosteniu, Korostenską Miejska Radę.

Regulamin Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

Festiwal odbędzie się w dniach:
od 6 do 21 grudnia 2014 r. – I etap Festiwalu;
od 15 do 17 stycznia 2015 r. – przesłuchania finałowe w Będzinie.
18 stycznia 2015 r /Koncert Galowy/

Festiwal organizuje powołany w tym celu Komitet Organizacyjny.
Kierownictwo Festiwalu tworzą Dyrektor Festiwalu i powołane przez niego Biuro.

I . WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych stopnia podstawowego). Dolna granica wieku uczestnika wynosi 6 lat.
  W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.
  Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 26 listopada 2014 r. pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu. Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną. Karta uczestnictwa powinna zawierać:
 2. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w finale Festiwalu zostanie podjęta przez Komisję Weryfikacyjną do dnia 4 stycznia 2015 roku, a następnie przekazana na piśmie Wykonawcy.
  3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrumenty klawiszowe /fortepian, pianino, keyboard/.
  4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.
  5. Organizatorzy zapewniają podczas finału Festiwalu noclegi w szkołach /należy mieć własny śpiwór i karimatę/ i jeden gorący posiłek dla Wykonawców z miejscowości oddalonych ponad 250 km. od Będzina
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek /soliści i duety dwóch/ w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
  2. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
  3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.
  4.Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
  5. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.
  6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut /soliści i duety/, 15 minut zespoły, chóry.
  7. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem I etapu Festiwalu.
  8. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu.
  9. Laureaci Grand Prix i I miejsca w poszczególnych kategoriach XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek nie mogą wystąpić w XXI edycji Festiwalu ,
  10. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
  11. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
  12. Zdobywca Grand Prix występuje na Koncercie Galowym XXII edycji Festiwalu (przyjazd na własny koszt).
 • solista podaje imię i nazwisko oraz wiek,
 • zespoły podają:
  a) nazwę zespołu
  b) rodzaj zespołu ( duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)
  c) kategorię wiekową /dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, mieszana, kategoria mieszana/zróżnicowana) i ilość występujących osób,
 • repertuar /imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu/,
 • imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,
 • rejon I etapu Festiwalu wybrany przez wykonawcę,
 • dokładne określenie potrzeb technicznych
 • dotychczasowe osiągnięcia,
 • DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,
 • stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu XXI MFKiP jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

III. PRZEBIEG FESTIWALU

 1. Festiwal składa się z dwóch etapów.
  2. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne /czytelne  prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia!/.
  3. Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów) nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii.
  4. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez Biuro lub współorganizatorów Festiwalu.

  IV. TERMINARZ FESTIWALU

Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach

Etap I:  6-21 grudnia 2014r. przesłuchania eliminacyjne w rejonach:
Żytomierz – Ukraina /13-21.12/

Etap II: 15-17 stycznia 2015r. przesłuchania finałowe w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie /dzień i godzinę występu ustalają Organizatorzy/

KONCERT GALOWY: niedziela 18 stycznia 2015r. godz. 16.00 Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu – Parafia pw. Nawiedzenia NMP /os. Syberka/ w Będzinie,
zakończenie XXI edycji Festiwalu.

 1. REGULAMIN JURY

  1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w I etapie Festiwalu w danym rejonie.
  2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
  3. Oceny członków jury są tajne.
  4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
  5. Jury przesłuchań I etapu Festiwalu nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji.
  6. Po I etapie Festiwalu wyniki z przesłuchań eliminacyjnych będą opublikowane na stronie Festiwalu
  7. Jury I etapu Festiwalu w poszczególnych rejonach może przyznać nagrody i wyróżnienia, które nie muszą być jednoznaczne z przejściem do finału Festiwalu.
 2. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
  • GRAND PRIX FESTIWALU
  • trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach,
  • nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki
  • nagrodę specjalną za najlepszą aranżację nowej kolędy lub pastorałki
  • wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
  2. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
  3. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.
  4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Galowego.
  W razie nieobecności Laureata nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt odbiorcy.
  Nagrody finansowe organizatorzy będą przekazywali przelewem na wskazane konto.
  5. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.
  6. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.

 

FORMULARZ (PDF)

Zgłoszenia należy nadsyłać do 26 listopada 2014 r. na adres:

вул.Tеатральна 17/20  кб 110-111

10013    м.  Житомир

тел./ fax  +  38 0412 39-55-58 /моб +380971998308

e-mail:   zpuzytomierz@mail.ru

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.