ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

plakat_eliminacjeMFKiP-620x881XXVII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika

 odbędzie się w dniach:

7-27 grudnia 2020 r.  – I etap Festiwalu;

7 do 9 stycznia 2021 r. – II etap Festiwalu – przesłuchania finałowe.

10 stycznia 2021 r. /Koncert Galowy/

Festiwal organizuje powołany w tym celu Komitet Organizacyjny. Kierownictwo Festiwalu tworzą Dyrektor Festiwalu i powołane przez niego Biuro.

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA
 2. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (dopuszcza się udział dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II stopnia za wyjątkiem uczniów klas wokalnych). Dolna granica uczestnika to ukończone w roku edycji Festiwalu 6 lat.

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.

Zgłoszenia do Festiwalu przyjmowane są do dnia 30 listopada 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie www.mfkip.pl/rejestracja i przesłania pliku nagrania wideo. Jest to jedyna forma zgłoszeń na Festiwal!

W formularzu podać należy następujące dane:

– Solista podaje Imię i Nazwisko oraz wiek

– Instytucję delegującą

– Zespoły podają:

 1. a) nazwę zespołu
 2. b) rodzaj zespołu (duet, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny/regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny)
 3. c) kategorię wiekową /dzieci – od 6 do 14 lat, młodzież – od 15 do 18 lat, dorośli od 19, mieszana, kategoria mieszana/zróżnicowana) i ilość występujących osób,

– rpertuar (tytuł utworu, nazwisko i imię kompozytora, nazwisko i imię autora tekstu/opracowania/),

– imię i nazwisko instruktora/dyrygenta,

– rejon I etapu Festiwalu wybrany przez wykonawcę (tylko jeden)

– dokładne określenie potrzeb technicznych

– dotychczasowe osiągnięcia,

– DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,

– Forma przesłania nagrania

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz w ramach swoich możliwości instrumenty klawiszowe /fortepian, pianino, elektroniczny instrument klawiszowy/.
 2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek (soliści i duety dwóch) w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
 5. Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
 6. Wykonawcy prezentujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowani.
 7. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego.
 8. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a cappella.
 9. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut (soliści i duety) lub 15 minut (zespoły i chóry).
 10. Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo nie ma możliwości zmiany repertuaru i wymiany przesłanego nagrania
 11. W czasie przesłuchań finałowych muszą być wykonane kompozycje prezentowane podczas I etapu Festiwalu.
 12. Laureaci Grand Prix i I miejsca w poszczególnych kategoriach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek nie mogą wystąpić w XXVII edycji Festiwalu.
 13. Uczestnicy finału poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru.
 14. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.
 15. Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami (prawo do wykonania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich odpowiadają uczestnicy Festiwalu.

III. PRZEBIEG FESTIWALU

Festiwal składa się z dwóch etapów.

ETAP I: przesłuchania eliminacyjne w rejonach:

Baranowicze na Białorusi /12-13.12/, Będzin /16.12/, Bielsko Biała /17.12/, Bydgoszcz /…/, Częstochowa /10-11.12/, Dąbrowa Górnicza /18.12/, Dębno /12.12/, Dobrodzień /12.12/, Gniezno /12.12/, Goleniów /18-19.12/, Jarosław /12.12/, Jaworzno /7-11.12/, Katowice /14.12/, Kielce /…../, Kołobrzeg /18.12/, Kraków /17-18.12/, Krasnobród /19.12/, Lublin /17-18.12/, Łambinowice /16.12/, Łazy /18.12/, Łódź /14.12/, Mikołów /14.12/, Olsztyn /…../, Nowa Sól /18-19.12/, Ostrowiec Świętokrzyski /22-23.12/, Racibórz /16.12/, Radom /16-18/, Równe na Ukrainie /27.12/, Rybnik /9.12/, Sanok /16.12/, Tarnowskie Góry /15.12/, Tuchów /17.12/, Wadowice /12.12/, Warszawa /15.12/, Wilno na Litwie /10.12/, Wrocław /…/, Żytomierz na Ukrainie /18-20.12/.

 1. Do pierwszego etapu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia oraz dostarczenie nagrania wideo w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r.).
 1. Ze względu na epidemię pierwszy etap będzie miał charakter zdalny – oceniane będą występy zarejestrowane i przesłane na konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w punkcie 3.
 2. Pliki wideo do oceny w I etapie mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego:

– Minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna rozdzielczość: 1280×720 pikseli

– Współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu

– Format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV

– Pliki wideo można przesyłać elektronicznie, a także tradycyjnie – przez wysłanie nośnika (płyta CD, DVD lub pendrive) na adres: Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, skrytka pocztowa 49; 42-500 Będzin. W formularzu zgłoszenia należy zaznaczyć odpowiednia opcję wysłania plików.

– Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.

– Plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i pliku dźwiękowego osobno.

– Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Tego typu pliki będą automatycznie dyskwalifikowane.

– Każde nagranie wideo winno rozpoczynać się wypowiedzianą nazwą zespołu lub imieniem i nazwiskiem solisty z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na XXVII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Nie jest możliwe przesyłanie nagrań wideo rejestrowanych wcześniej, archiwalnych.

– dwie kolędy (lub trzy w przypadku zespołów i chórów) powinny być wykonane bez przerw ani cięć cyfrowych, a czas nagrania wideo musi być zgodny z określonym w części II pkt 6 niniejszego regulaminu.

– Nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne, pozbawione błędów i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem.

– Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

 1. Po wnikliwej analizie sytuacji epidemicznej w czasie organizacji I etapu konkursu, niezależnie od obowiązkowo przesłanego nagrania wideo, poszczególne rejony, które przy okazji eliminacji przeprowadzają odrębny konkurs, mogą na własną odpowiedzialność przeprowadzić przesłuchania na żywo lub hybrydowo (Wykonawcy będą o tym fakcie poinformowani kilka dni przed planowanym występem bezpośrednio przez współorganizatorów).
 2. Do finału Festiwalu wchodzą najlepsi Wykonawcy I etapu, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów). Zachowany zostaje dotychczasowy podział zgłoszeń na rejony eliminacyjne – ilość przyznanych miejsc do finału Festiwalu z każdego rejonu ustalana jest proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych Wykonawców.

II ETAP:  7-9 stycznia 2021 r. przesłuchania finałowe

Odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemicznymi. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu celem dostosowania go do przepisów sanitarnych.

 1. Do II etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych, bez względu na reprezentowaną kategorię (decyduje ilość uzyskanych punktów) nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii. Zachowany zostaje dotychczasowy podział zgłoszeń na rejony eliminacyjne – ilość przyznanych miejsc do finału Festiwalu z każdego rejonu ustalana jest proporcjonalnie do ilości zarejestrowanych Wykonawców.
 2. Organizatorzy przewidują zorganizowanie w całej Polsce 6 miejsc przesłuchań finałowych (Będzin, Bydgoszcz, Goleniów, Lublin, Wrocław i Warszawa), w których będą mogli występować Wykonawcy. Prezentacje poprzez transmisję w czasie rzeczywistym oglądać i oceniać będzie jury obradujące w Będzinie. W przypadku braku możliwości występu w finale z racji sytuacji epidemicznej, finał Festiwalu również będzie miał w całości lub w części charakter zdalny (będą oceniane nagrania wideo, zaprezentowane podczas I etapu).
 3. Data i godzina występu uczestnika będą ustalane przez organizatorów. Po każdym występie scena i wykorzystywane sprzęty będą dezynfekowane, aby zapewnić bezpieczeństwo Wykonawców.
 4. W czasie korzystania z części wspólnych przed rozpoczęciem występu i po jego zakończeniu wykonawcy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk przygotowanym płynem oraz zachowania dystansu zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Festiwal zakończy Koncert Galowy zorganizowany w sposób, który będzie zgodny z przepisami epidemicznymi, z możliwością wykorzystania nagrań z I i II etapu Festiwalu. Przewiduje się osobisty udział w koncercie laureatów Grand Prix.
 6. REGULAMIN JURY
 7. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się w I etapie Festiwalu w danym rejonie.
 8. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
 9. Oceny członków jury są tajne.
 10. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
 11. Jury przesłuchań I etapu Festiwalu nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji.
 12. Po I etapie Festiwalu wyniki z przesłuchań eliminacyjnych będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu.
 13. Jury I etapu Festiwalu w poszczególnych rejonach może przyznać nagrody i wyróżnienia, które nie muszą być jednoznaczne z przejściem do finału Festiwalu.
 14. W szczególnych przypadkach jury zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii uczestnikom przesłuchań konkursowych.
 15. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 16. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
 • GRAND PRIX FESTIWALU
 • trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach,
 • nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej i współczesnej polskiej kolędy i pastorałki
 • nagrodę za kultywowanie polskiej sakralnej kultury muzycznej na Kresach Wschodnich
 • wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
 1. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
 2. Niezależnie od ww. nagród za zgodą Biura Organizacyjnego Festiwalu mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.
 3. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą na koszt odbiorcy. Nagrody finansowe organizatorzy będą przekazywali przelewem na wskazane konto po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji.
 4. Wszyscy uczestnicy I etapu Festiwalu i przesłuchań finałowych otrzymają dyplomy, przesłane pocztą tradycyjną na podany w formularzu adres korespondencyjny.
 5. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek uznaje, iż każdy uczestnik wysyłając zgłoszenie oraz biorąc udział w przesłuchaniach dobrowolnie oraz świadomie wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora Festiwalu jego wizerunkiem oraz wykonaniem zarejestrowanym wideo podczas Festiwalu, akceptację Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 listopada 2020 r. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie www.mfkip.pl/rejestracja

—————————————

Biuro Festiwalu Kolęd i Pastorałek
42-500 Będzin, skrytka pocztowa nr 49
tel.: +48 /32/ 762 28 55
tel. kom. +48 694 84 05 09
fax.: +48 /32/ 762 28 56
e-mail: biuro@mfkip.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.