ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Dz.U.2022.1498 z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Rząd chce ułatwić osobom polskiego pochodzenia ubieganie się o wydanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka. Składanie takich wniosków jest bowiem utrudnione ze względu na działania wojenne w Ukrainie.

Dodatkowym organem wydającym decyzje w sprawie Karty Polaka, zgodne z § 1 są wojewody dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, lubuski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, podkarpacki, podlaski, pomorski, śląski, świętokrzyski, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz zachodniopomorski”.

Złożenie dokumentów na otrzymanie oraz przedłużenie ważności Karty Polaka, zgodne z § 2 mogą skorzystać obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca”.

Karta Polaka – informacje ogólne

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Osobie, która ją posiada przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka z 7 września 2007 roku.

Karta może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadającej status bezpaństwowca.

Kartę Polaka możesz otrzymać, jeśli:

 1. wykażesz swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności konsula złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawisz zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej (obwieszczenie zostanie znowelizowane nie później niż 14.01.2020 r.) potwierdzające Twoje aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się z terytorium RP na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z:
  1. Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  1. Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  1. Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką,
  1. Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 5. masz polskie pochodzenie, które zostało potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1095)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141, z 2019 r. poz. 60, 1687)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. 2017 poz. 1900)

Rozporządzenie Rady Ministrów Dz.U.2022.1498 z dnia z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

www.zozpu.org na podstawie https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/1

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.